Na het faillissement van Carion, voormalig welzijnsorganisatie in de gemeente Rheden werkt sinds 2013 een actieve groep vrijwilligers aan het organiseren van uiteenlopende sociaal-culturele activiteiten voor ons dorp, Velp en onze buurt Velp-Zuid in het bijzonder. Wij zijn een laagdrempelig buurthuis van, voor en door de buurt(bewoners) van Velp-Zuid.

Doelstellingen

De doelstellingen van Stichting Buurthuis de Poort zijn:

 1. De stichting heeft ten doel het organiseren van sociaal-culturele activiteiten in de wijk Velp-Zuid. Activiteiten op het gebied van ontmoeting, ontspanning, ontwikkeling, ontplooiing, informatie en advies ten behoeve van wijk/dorpsbewoners in het algemeen en kwetsbare groepen in het bijzonder.
 2. De Stichting tracht dit doel te bereiken door.
  • Het exploiteren (en beheren) van de bij de stichting hiervoor in gebruik zijnde ruimten in de wijk Velp Zuid.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die de realisatie van het doel van de stichting bevorderen.

In 2016 heeft het bestuur hard gewerkt aan een volgende stap in de professionalisering van ons buurthuis door het schrijven van een beleidsplan voor de jaren 2017 – 2021. Hierin zijn onder andere onze Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Onze visie hebben wij verwoordt als:

Buurthuis de Poort: Van, Voor en Door de Buurt

Buurthuis de Poort wil functioneren als een verbindende en activerende ontmoetingsplek in Velp-Zuid. Participatie van buurtbewoners, ieder binnen zijn eigen mogelijkheden, staat daarbij voorop. Ons buurthuis is van de buurt: na het faillissement van Carion is Buurthuis de Poort voortgezet door actieve, betrokken buurtbewoners voor de buurt.

Ons buurthuis is voor de buurt.: al onze activiteiten zijn primair gericht op buurtbewoners van Velp-Zuid, hoewel ook mensen van buiten de wijk welkom zijn.

Ons buurthuis is door de buurt: vrijwel alle vrijwilligers komen uit de eigen wijk, Buurthuis de Poort wordt vormgegeven door de buurtbewoners.

 

Missie

Gegroepeerd rondom vier cirkels, schematisch weergegeven in bovenstaande figuur, verwoorden wij onze missie. Buurthuis de Poort plaatsen wij in het midden, omdat wij een centrale rol willen vervullen in de buurt. Uiteraard staan de buurtbewoners in de volgende cirkel. Buurthuis de Poort is immers van hen, voor hen en is er dankzij hen. Het buurthuis is er echter niet alleen voor het individu, maar ook voor het collectief, de wijk en de buurt. Tot slot hebben wij als buurthuis natuurlijk veel te maken met allerlei samenwerkingspartners en externe organisaties, deze cirkel hebben wij benoemd als “De Gemeenschap”. Wij hebben voor ogen dat wij samen één geheel vormen, vandaar dat alles zich in één cirkel bevindt. Wij helpen elkaar, ondersteunen elkaar en stimuleren elkaar.

 

Het Buurthuis

Gastvrij

Wij willen een buurthuis zijn waar iedereen zich thuis en welkom voelt. Onze deur staat (bijna) altijd open en iedereen kan bij ons binnenlopen voor een gesprek, een kop koffie, met een vraag, voor een activiteit of om mee te doen als vrijwilliger.

De Buurtbewoners

Eigen kracht en verantwoordelijkheid stimuleren.

Wij willen iedereen stimuleren zoveel mogelijk te vertrouwen op hun eigen kracht en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. In het bijzonder hebben wij daarbij aandacht voor de “kwetsbare” groepen, waarvan er in onze buurt een behoorlijk aantal zijn.

De Buurt

Buurtnetwerken stimuleren.

Wij willen een bijdrage leveren aan het versterken van “buurtnetwerken”. Wij faciliteren dat buurtbewoners elkaar kunnen vinden, helpen en ondersteunen. Wat wij voor ogen hebben is dat wij dé plek in de wijk zijn waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en deelnemen aan verschillende laagdrempelige activiteiten die hen helpen contacten te leggen, hulp te vragen en hun eigen kracht versterken. Hierdoor willen wij ook een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in Velp-Zuid. Door het organiseren van zo gevarieerd mogelijke activiteiten, zodat buurtbewoners met verschillende achtergronden met elkaar in contact kunnen komen.

De Gemeenschap

Vraag gestuurd werken.

Wij doen wat nodig en waar behoefte aan is. De wijk, haar bewoners en de maatschappij verandert continu. Buurthuis de Poort wil blijven inspelen op de behoeften van de buurt en haar bewoners. Buurthuis de Poort houdt daarom een vinger aan de pols en speelt bij het organiseren van haar activiteiten in op de behoeftes die leven in de buurt, wijk en gemeente.

Betrouwbare samenwerkingspartner.

Wij kunnen het niet alleen, vooral niet omdat we een vrijwilligersorganisatie zijn. Samenwerking met andere organisaties, stichtingen, verenigingen, buurtbewoners of bijvoorbeeld de gemeente is onmisbaar. “1 + 1 = 3”.

Waarden

Dit alles leidt voor ons tot de volgende kernwaarden die ons handelen bepalen:

 1. Gastvrijheid
 2. Stimulerend
 3. Betrouwbaar
 4. Vraag gestuurd
 5. Innovatief
 6. Samenwerkingsgericht

Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun bestuurswerk c.q. hun vrijwilligerswerk. Wel organiseren wij één keer per jaar een vrijwilligersactiviteit om onze dank en waardering uit te spreken naar onze vrijwilligers.

Downloads

Om onderstaande bestanden te kunnen openen en lezen, heeft u de Acrobat Reader nodig. U kunt deze veilig downloaden en installeren op get.adobe.com/reader